Ana kullaným amacý izolasyon (yalýtým) olan poliüretan sistemlerdir. Farklý reaksiyon profillerinde ve proses koþullarýnda çalýþtýrýlabilen çeþitli yoðunlukta ve çeþitli þiþirici gazlarýn kullanýldýðý sistemlerdir. Isý iletim katsayýsý ( λ ), hücre boyutu, kapalý hücre oraný, basma dayanýmý, boyutsal kararlýlýk ve yanmazlýk derecesi gibi muhteþem özelliklerinden ötürü dünyada tüketimi hýzla artan bir hammadde türüdür.
Ayakkabý sektöründe Poliüretan tüm dünyada aþýnma direnci, bükme dayanýmý, esneklik, hafiflik, kolay uygulanabilirlik gibi özelliklerinden ötürü tüketimi artmakta ve hýzla ikame mallarýnýn yerini almaktadýr. (Pvc, eva vs.) Baymel poliüretan ayakkabý sektörüne; Müþteri beklentilerine ve makine çeþitliliðine göre ( döküm yada direk enjeksiyon) 25 density den 60 densitye kadar farklý uygulama alanlarý için çeþitli fiziksel özelliklerde ürünler sunmaktadýr.
BAYMEL' in yenileþim kültürü, uygulama baþarýsýnýn temel kaynaðý olmasýnýn yaný sýra, kar ve þirketin büyümesinde de büyük bir önem taþýr.
Sahip olduðumuz teknolojilerin geliþmesi; ar-ge depertmanýnýn yenileþim yeteneði yanýnda, üretim yeterliliðine, finansal ve pazarlama desteði ile inovatif liderlere ve fikirlere deðer veren inovasyon mühendisliði uygulamalarýnda yatar.
Þirketimizde kaliteli ürün üretmenin ötesinde sürdürülebilir kalkýnmanýn temel ilkelerinden olan çevreyi koruma, iþ saðlýðý ve güvenliði yönetimi anlayýþýný benimsemektedir. Bu anlayýþ doðal kaynaklarýn ve enerjinin kullanýmý atýklarýn etkin yönetimi, emisyonlarýn izlenmesi çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliþtirilmesiyle ilgili ARGE projeleri hedefleri gibi faaliyetlerimizle desteklenmektedir.